Staňte se Středočechy

 

Staňte se Středočechy a pomozte své obci a svému kraji.

 
  Více informací ZDE  
     


nr_21_11_obr

 

Číslo 21/2011 naleznete zde

 

21_nas_region

 

Číslo 20/2011 naleznete zde

pid


 

 


Informační zpravodaj PID č. 17/2011 naleznete zde

Dne 30.9.2011 od 14:00 hodin zve J.K. Harfa na akci "Koně pomáhají". Více informací zde

Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí na dodržování povinností stanovených v § 46 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb.

V souladu s ustanovením § 25 odst. 4 h) jako provozovatel distribuční soustavy upozorňujeme vlastníky či uživatele nemovitostí na nutnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení elektrické distribuční soustavy.

Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů musí být provedeno v souladu s ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a ČSN 33 3300 (stavba venkovních silových vedení) následujícím způsobem:

 • u vedení nízkého napětí (400/230 V) musí být dodržena vzdálenost stromů a porostů alespoň 1 m od vedení a to i při uvažování ročního přírůstku a vychýlení za větru
 • u vedení vysokého napětí (22 kV) s vodiči bez izolace je vedení chráněno podle „energetického zákona“ ochranným pásmem, vymezeným svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 7 m měřené kolmo na vedení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zákonem zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 • u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je vedení chráněno podle „energetického zákona“ ochranným pásmem, vymezeným svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 12 m měřené kolmo na vedení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zákonem zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m

Pokud by při odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti osob, majetku či ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy, může být prováděno pouze se souhlasem provozovatele distribuční soustavy a za dozoru osoby jím určené. Bližší informace můžete získat na telefonním čísle 840 840 840 – Zákaznické centrum.

Žádáme Vás o provedení odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v termínu do 15. listopadu tohoto roku.

Uplyne-li výše uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto vlastníkům a uživatelům nemovitostí, že zaměstnanci provozovatele distribuční soustavy vstoupí na dotčené nemovitosti a provedou odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů vlastními prostředky. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou provozovatelem distribuční soustavy odstraněny. Toto oznámení je považováno za oznámení vlastníku či uživateli nemovitosti ve smyslu § 25 odst. 5 h) a 9) energetického zákona.


Za Středočeskou energetickou a.s. : oddělení poskytování sítí oblast Říčany Harvánek Miloš v.r.

Název obce: Ohrobec
Název k.ú.: Ohrobec
Kód k.ú.: 709352
Cena za m2: 8,86Kč
Koeficient §6 odst. 4 1
Koeficient §11 odst.3b) 1,5
§12 místní koeficient 2
podle pozměňovacího návrhu Senátu, který schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 18.5.2005 je nutné řidičské průkazy
 
 • vydané od 1.7.1964 do 31.12.1993 – vyměnit do 31.12.2007
 • vydané od 1.1.1994 do 31.12.2000 – vyměnit do 31.12.2010
 • vydané od 1.1.2001 do 30. 4.2004 – vyměnit do 31.12.2013
 • shody opisů nebo kopií s listinou (vidimace) a ověřování podpisů (legalizace)

  • K ověření listiny je třeba předložit obě listiny, tedy jak kopii či opis, tak originál nebo již dříve ověřenou kopii listiny.
  Ověřit nelze : kopii občanského, vojenského a jiného průkazu, pasu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby. Zákon č. 41/1993 Sb. stanoví další případy, kdy nelze vidimaci provést.
  • K ověření podpisu musí být ten, jehož podpis se ověřuje, osobně přítomen a předložit k prokázání své totožnosti platný úřední průkaz, který obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo (není-li uvedeno, nebo nelze-li je zjistit, datum narození).
  Ověřit nelze podpis pod prázdnou listinou.

  Pracovník provádějící ověření podpisu neodpovídá za obsah listiny a není ani oprávněn občanovi radit, jak by měl text znít (např. u plné moci nebo čestného prohlášení). Je tedy třeba, aby žadatel o ověření podpisu již přinesl listinu s textem a nepožadoval její sepsání na pracovnících ověřování, neboť mu nemůže být vyhověno.

  Nemůže-li občan, jehož podpis se má ověřit, číst nebo psát, je možno provést legalizaci za účasti dvou svědků.

  Za ověření podpisu se platí správní poplatek 30,- Kč za každý podpis.
  Za každou ověřenou stránku se platí 30 Kč.

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  1. Kdo může o informaci požádat
   • každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá
  2. Kdo informace poskytne
   • kterýkoliv státní orgán nebo orgány územní samosprávy
  3. Kdy se informace neposkytne
   • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
   • jde-li o informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v pol. stranách a hnutích, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
   • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
   • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
   • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci žádán
  4. Jak se o informaci žádá
   • ústně, t. j. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
   • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná
  5. Co musí písemná žádost obsahovat
   • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
   • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)
  6. Jaký bude postup povinného orgánu
   • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
   • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
   • pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů
  7. Co když orgán žádosti nevyhoví
   • pokud povinný orgán, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřazení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
   • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  8. Co může udělat žadatel, pokud mu povinný orgán nevyhoví
   • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
  9. Komu se odvolání posílá
   • odvolání se podává orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat
  10. Kdo o odvolání rozhodne
   • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal.
   • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
   • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu
  11. Kolik bude vyřízení žádosti o informaci žadatele stát
  12. Na jakou adresu lze žádost zaslat
  13. Obecní úřad Ohrobec
   V Dolích 5
   252 45 Ohrobec