V sobotu dne   20.3.2021 bude proveden sběr  nebezpečného odpadu.

  • ve  12.00  hod   ulice k Lesíčku u restaurace (Károv)  -  nakládka  20 minutnebezp.o.obr
  • ve  12.30 hod   u autob. zast. u bývalé pekárny v Ohrobci (ul.Károvská) -  nakládka 20 minut

 (v 11.30 hod  -  pro občany obce Dol. Břežany –  Na Zálepech - Spojovací u č.p. 67 na konci ulice /U Maňasky/  - nakládka 20  minut )

V Ohrobeckém údolí bude přistavena multikára před RD čp. 59 v čase: 11:00 - 11:30 hodin.

Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených zastávkách, kde jeho školená posádka naloží a připraví k bezpečné přepravě odpady přinesené občany obce.

 Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:

staré léky, olejové filtry, oleje, odmašťovací  přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače případně jiné odpady, elektroodpad (olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, suché články, monočlánky a jiný).   

Elektroodpad musí být kompletní, viditelně nedemolovaný,  nedemontovaný!

  ! Žádný jiný odpad než zde uvedený nebude převzat !   (např. stavební materiály, pneumatiky, eternit, asfaltová lepenka nebo asfalt v sudech)

Obec Ohrobec zajistila 250 ks respirátorů FFP2 .

Respirátory rozvezeme občanům s trvalým bydlištěm v obci ve věku od 78 let, kdy každý obdrží v balení 5 ks respirátorů. 

Velkoobjemový odpad bude možno vynést  od 12. března 2021  cca 1200 hod.    do 13. března 2021 do 12hod.

 do přistavených kontejnerů na tato místa:

  • křižovatka K Vranému - Průběžná (u kontejnerů)
  • ulice V Zahrádkách (u kontejnerů)
  • ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)
  • křižovatka Károvská - Na Širokém I
  • ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)
  • křižovatka Meruňková - Jarovská

 Jedná se o odpad, který se nevejde do popelnice: matrace, nábytek, hadry, koberce a jiné podobné větší odpady.

Nebude se odebírat železný šrot,stavební materiály,pneumatiky, větve, tráva a nebezpečné odpady (televize,lednice, barvy,baterie,oleje a podobné).

MAS Dolnobřežansko o.p.s.vyhlašuje:logo mas

výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova).

Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.

Programu rozvoje venkovana období 2014 – 2020

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolnobřežansko

Termín vyhlášení výzvy: 17. února 2021

Termín příjmu žádostí: od 17. února 2021 do 31. března 2021,

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portálfarmáře.

Podrobné informace včetně seznamu témat - ZDE