shody opisů nebo kopií s listinou (vidimace) a ověřování podpisů (legalizace)

  • K ověření listiny je třeba předložit obě listiny, tedy jak kopii či opis, tak originál nebo již dříve ověřenou kopii listiny.
Ověřit nelze : kopii občanského, vojenského a jiného průkazu, pasu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby. Zákon č. 41/1993 Sb. stanoví další případy, kdy nelze vidimaci provést.
  • K ověření podpisu musí být ten, jehož podpis se ověřuje, osobně přítomen a předložit k prokázání své totožnosti platný úřední průkaz, který obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo (není-li uvedeno, nebo nelze-li je zjistit, datum narození).
Ověřit nelze podpis pod prázdnou listinou.

Pracovník provádějící ověření podpisu neodpovídá za obsah listiny a není ani oprávněn občanovi radit, jak by měl text znít (např. u plné moci nebo čestného prohlášení). Je tedy třeba, aby žadatel o ověření podpisu již přinesl listinu s textem a nepožadoval její sepsání na pracovnících ověřování, neboť mu nemůže být vyhověno.

Nemůže-li občan, jehož podpis se má ověřit, číst nebo psát, je možno provést legalizaci za účasti dvou svědků.

Za ověření podpisu se platí správní poplatek 30,- Kč za každý podpis.
Za každou ověřenou stránku se platí 30 Kč.