Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. Kdo může o informaci požádat
  • každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá
 2. Kdo informace poskytne
  • kterýkoliv státní orgán nebo orgány územní samosprávy
 3. Kdy se informace neposkytne
  • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
  • jde-li o informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v pol. stranách a hnutích, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
  • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
  • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
  • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci žádán
 4. Jak se o informaci žádá
  • ústně, t. j. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
  • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná
 5. Co musí písemná žádost obsahovat
  • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)
 6. Jaký bude postup povinného orgánu
  • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
  • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
  • pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů
 7. Co když orgán žádosti nevyhoví
  • pokud povinný orgán, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřazení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 8. Co může udělat žadatel, pokud mu povinný orgán nevyhoví
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
 9. Komu se odvolání posílá
  • odvolání se podává orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat
 10. Kdo o odvolání rozhodne
  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal.
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu
 11. Kolik bude vyřízení žádosti o informaci žadatele stát
 12. Na jakou adresu lze žádost zaslat
 13. Obecní úřad Ohrobec
  V Dolích 5
  252 45 Ohrobec