Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD) odvolal dne 20. srpna 2015 na území středních Čech období déletrvajícího sucha.
I po odvolání vyhlášeného období sucha zůstávají, v přiměřené míře, v platnosti preventivní protipožární opatření.
 

I nadále tak platí při manipulaci s otevřeným ohněm následující omezení: 

 
 1. je zakázáno rozdělávat otevřený oheň v lese a do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa. Výjimku na lesních pozemcích může povolit vlastník lesa.
 2. V rekreačních zařízeních, dětských táborech a veřejných tábořištích (dále jen rekreačních zařízeních) lze rozdělávat ohniště jen ve vyhrazeném prostoru; rozdělávání ohňů v těsné blízkosti stanů a obytných přívěsů je zakázáno.
 3. Pro provozování ohniště v rekreačních zařízeních musí být určena osoba odpovědná za dozor a nesmí být provozováno za silného větru.
 4. Provozovatel rekreačních zařízení je povinen zajistit zpracování a realizaci organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany; stanovená technická opatření musí zveřejnit způsobem v místě obvyklým tak, aby všichni uživatelé rekreačních zařízení měli možnost se s nimi seznámit; součástí organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany v rekreačních zařízeních musí být zajištění průjezdnosti příjezdových cest; organizačně technická opatření musí zohledňovat místní úpravu požární ochrany - požární řád obce a další nařízení (například povolovací řízení pro rozdělávání ohňů).
 
Na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a s přihlédnutím k logo kupředpovědím Českého hydrometeorologického ústavu vyhlásil ve středu 22. července hejtman Miloš Petera na území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha. Toto opatření se týká i plošného zákazu rozdělávání ohňů na území regionu.
 

Během vyhlášeného období sucha vstupují v platnost následující opatření, omezení a povinnosti:

 • zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření;
 • zákaz spalování hořlavých látek (suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami;
 • zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření;
 • zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních a zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Neplatí rovněž pro fyzické a právnické osoby provádějící pro vlastníky a nájemce lesů práce zajišťující hospodaření v lese;
 • zákaz táboření mimo vyhrazené prostory;
 • zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona;
 • zákaz pálení klestu a kůry v lesích;
 • povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů;
 • povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení prověřit jejich stav a nedostatky, které nejdou bezprostředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné odstranění;
 • zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů (každý je povinen strpět v tomto směru potřebná omezení).

Tímto vstupuje v platnost opatření, omezení a povinnosti dle Nařízení Středočeského kraje č. 4/2010  - ZDE